• Jakt05 1

Informasjon fra NKK om kompensasjon for avlyste og utsatte arrangementer

NKK informerer om avlyste arrangementer og refusjon av påmeldingsavgifter på sine hjemmesider. Les mer her.

Videre har NKK sendt ut utdypende informasjon til klubbene vedrørende søknad om kompensasjon. Denne gjengis her:

Søknad om kompensasjon for tapte inntekter fra KUD

NKK har flere ganger tidligere anbefalt arrangører med avlyste aktiviteter om å ikke gå ut med informasjon om tilbakebetaling foreløpig. Denne anbefalingen står foreløpig, men vi understreker at det vil bli åpnet for tilbakebetaling så snart det er mulig. Vi er klar over at dette er krevende, og at dere – som oss – får mange spørsmål. Dessverre er det slik i situasjonen vi står i at ikke alle spørsmål kan få raske svar.

 

Når det nå skal søkes om midler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er det flere som har etterspurt informasjon om tilbakebetalingsprinsipper for å bruke i søknadsskjemaet. Informasjonen i denne eposten søker å imøtekomme spørsmålene for søknadsprosessen. Den bør ikke benyttes som informasjon til påmeldte deltakere.

 

Hvor stor del av påmeldingsavgiften skal arrangørene tilbakebetale?

Løsningen i Dogweb Arra vil, som under hundesykdommen, gi dere som arrangører anledning til å tilbakebetale 0, 25, 50, 75 eller 100% av påmeldingsavgiftene ved automatisk tilbakeføring av midler til de som er påmeldt.

Arrangerende klubb/forbund/region må selv velge tilbakebetalingsgraden basert på den enkeltes situasjon. Med bakgrunn i at avlysningene er en force majeure-situasjon i månedene det søkes for 1), kan dere som arrangører velge å gjøre en avkortning i tilbakebetalingen for å dekke inn kostnader dere har hatt til tross for avlysningene.

Kostnader som påløper ved avlysninger

Kostnad: Avgifter som må betales til NKK

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre besluttet i sak 29/20 at  klubber/forbund/regioner som avlyser arrangementer skal betale IT-avgift og aktivitetsavgift i forhold til innbetalte påmeldinger.

IT-avgiften dekker bl.a. avgiften NKK sentralt betaler til NETS for online betalinger ved påmelding. NKK får ikke refundert NETS-avgiften, og får i tillegg en ekstra avgift når påmeldingsavgiftene blir refundert.

Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke noen av organisasjonens kostnader knyttet til arbeid med brukerstøtte til klubber/forbund knyttet til aktivitetene, kommunikasjon og publisering på nettsider, arbeid med terminlister, oppfølging og anerkjenning av aktivitetene, støtte til dommerutdanning, dommerkonferanser og landslag, besvare henvendelser fra publikum, klagebehandling, regleverksarbeid, bistand til, samt sekretariatsfunksjoner for, kompetansegrupper, særkomiteer og annen saksutredning knyttet til HS og RS saker. I en situasjon som nå benyttes mer ressurser enn vanlig på å gi god informasjon til klubber, forbund og regioner og deres medlemmer. Aktivitetsavgiften er vesentlig for at NKKs administrasjon kan yte de tjenestene som klubber, forbund, regioner og deres medlemmer har behov for.

Arrangører som likevel velger å betale tilbake hele påmeldingsavgiften i Dogweb Arra vil i etterkant motta en faktura på summen for disse avgiftene fra NKK.

Eksempler på andre kostnader arrangører kan bli ansvarlige for:

•         Halleie/leie av terreng

•         Påløpte reisekostnader

•         Hotellkostnader

•         Innkjøpte premier og rosetter

•         Leie av nettbrett

•         Andre inngåtte avtaler

•         Mva skal betales dersom påmeldingsavgiften ikke refunderes i sin helhet.

Dommere, ringsekretærer og annet personell har ikke rett på honorarer i denne situasjonen. Iht FCI-reglene skal dommere få dekket allerede påløpte kostnader, som forhåndsbetalt/ikke refunderbare flybilletter, hotellkostnader mv.

Kostnadene ved innstilte arrangement vil variere bl.a. med arrangementstype, -størrelse og hvor nært i tid det innstilles.

Hvordan fyller vi disse tallene inn i søknadsskjemaet om kompensasjon?

Det ligger et regneark på Lottstift.no som vi anbefaler at dere fyller ut før dere går inn i selve søknadsskjemaet. I regnearket ligger også forklaring til postene og rettledning til utfyllingen.

Regelen er at påløpte kostnader som også ville påløpt om arrangementet ble holdt skal føres i post 8 (regnearkets kolonne P). Herunder kommer avgiftene til NKK, påløpte reisekostnader mv.

Alle kostnader som kommer direkte av avlysningen – f.eks. avlysningsgebyrer hos hoteller, haller mv – føres som merutgift i post 10 (regnearkets kolonne R). Disse kostnadene gir tillegg i søkegrunnlaget for ordningen.

Inntekter fra påmeldingsavgifter som skal refunderes i sin helhet føres ikke i søknadsskjemaet.

Inntekter som skal refunderes delvis føres først i sin helhet under faktiske inntekter i post 4 (regnearkets kolonne L), og deretter føres den graderte tilbakebetalingen som faktiske kostnader i post 8 sammen med andre påløpte kostnader (regnearkets kolonne P).

Merk at dersom differansen mellom inntekt fra påmeldingsavgiften og kostnad ved tilbakebetaling sammenstilt med kostnader for NKK-avgifter og andre faktiske kostnader viser et overskudd, vil dette komme til fradrag i søkegrunnlaget til Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Hvor mye midler får vi fra kompensasjonsordningen

Søkegrunnlaget utgjør budsjettert overskudd for arrangementene. Dersom arrangementet under faktiske inntekter og kostnader viser et underskudd, vil dette legges til søkegrunnlaget. På samme måte vil et faktisk underskudd komme til fradrag i søkegrunnlaget. Merutgifter i forbindelse med avlysningen legges deretter til denne summen.

Budsjettert overskudd + faktisk underskudd + merutgifter = søkegrunnlag

Når alle har søkt, innen fristen 21. april, vil det bli gjort en tildeling basert på søkegrunnlagene. Dersom ordningen ikke er stor nok til å dekke alles søkegrunnlag i sin helhet, vil Lotteri- og stiftelsestilsynet gjøre en prosentvis avkortning som er lik for alle søkere. Hvor stor denne avkortningen blir er det umulig å si noe om nå.

Et eksempel kan bli dette:

Budsjettert overskudd                              40 000
+ faktisk underskudd                                 10 000
+ merutgifter                                               10 000

= Søkegrunnlag                                           60 000
- Avkortning exvis 40 %                             24 000

= Kompensasjon                                         36 000

Veien videre

Søknadene må leveres inn innen 21. april. Når midlene kan utbetales er foreløpig uvisst, men myndighetene arbeider for at dette skal gå raskt.

Dogweb Arra er snart klar for automatisk tilbakebetaling.

HS vurderer fortløpende sitt vedtak 30/20 om utsettelse av oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene.

Vi minner om veiledningen som ble sendt ut 10. april vedr. kompensasjonsordningen. Denne ligger på klubbsidene om korona.

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre